Bokningsregler för mötesrum

Dessa villkor gäller under förutsättning att de bifogats med den preliminära bokningsbekräftelsen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa villkor ska gälla.
 
Bokning
Bokning kan ske muntligt eller skriftligt av beställaren. Solna Folkets Hus skickar en preliminär bokningsbekräftelse via mail. Beställaren är skyldig att inom 5 dagar kontrollera bokningen och bekräfta den via länken i mailet. Vid stor efterfrågan kan ej bekräftade bokningar komma att överlåtas till andra kunder.
Vid bokning av lokal gällande vardagar tillkommer alltid en avgift för kaffe/te.
 
Särskilda önskemål vid bokning
Beställningar gällande förtäring ska vara Solna Folkets Hus tillhanda senast tisdag en vecka före bokat datum. Sker bokningen senare än en vecka före aktuellt datum, beställs eventuell förtäring omgående.
Har beställaren särskilda önskemål till sitt arrangemang ska detta framföras redan vid bokningstillfället eller så snart man känner till dessa. Det kan gälla t.ex. specialkost, allergier, fakturering till flera mottagare mm.
Solna Folkets Hus har rätt att under en sammanhållen flerdagarsbokning hyra ut lokalen kvällstid till annan kund vid förfrågan om inget annat överenskommits vid bokningstillfället.
 
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt. Det är kostnadsfritt att avboka om det sker tidigare än 4 veckor innan arrangemanget äger rum.
Avbokningar som sker senare än 4 veckor innan arrangemanget äger rum debiteras med 50 % av gällande lokalkostnader.
Avbokningar som sker senare än 2 veckor innan arrangemanget äger rum debiteras med 100 % av gällande lokalkostnader. Sker avbokningen mindre än 1 vecka innan debiteras även beställd förtäring.
Om Solna Folkets Hus har särskilda kostnader i samband med avbeställning eller reducering av bokning skall beställaren till fullo erlägga detta. 
 
Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt bokningens uppkomna kostnader. Om bokningens kostnader ska delas upp till flera betalningsmottagare ska detta anges innan arrangemanget avslutats.
Uteblir deltagare från beställd förtäring medför detta inte nedsättning till priset. Blir man fler deltagare än man anmält är beställaren skyldig att meddela Solna Folkets Hus detta så fort det upptäcks.
Betalning ska ske enligt överenskommelse. Fakturering sker med 30 dagars betalnings-villkor. Faktureringsavgift tillkommer. Beställaren är skyldig att utge full likviditet innan förfallodatum. Om betalningsfristen överskrids har Solna Folkets Hus rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

Reservation för prisförändringar
Solna Folkets Hus reserverar sig för prishöjningar som de ej kan påverka själva från ex. sina leverantörer, hyresvärd mm.
Solna Folkets Hus ska omgående informera beställaren när prishöjningar sker.
 
Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller andra liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Solna Folkets Hus kontroll, berättigar Solna Folkets Hus att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till beställaren.
 
Ansvar för egendom/vållande av skada
Solna Folkets Hus har inget strikt ansvar för egendom som tas med eller lämnas kvar i lokalerna. Solna Folkets Hus ansvarar ej för kläder som hängs i garderoberna eller saker som lämnas kvar i lokalerna över natten mm. Vid stöld är Solna Folkets Hus endast ersättningsskyldiga om de skriftligen åtagit sig att ansvara för egendomen. Skulle det visa sig att Solna Folkets Hus eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendomen förekommit eller skadats, ansvarar Solna Folkets Hus för den förkomna/skadade egendomen. Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Solna Folkets Hus.
 
Övrigt
Det är ej tillåtet att ta med egen förtäring till våra lokaler om ej annat överenskommits.
Det är heller ej tillåtet att medtaga djur.