Vill du ställa ut hos oss?
Solna Konsthall har goda utställningsmöjligheter för den som är intresserad av att ställa ut sin konst.

Ett avtal ska skrivas mellan Solna Konsthall och ansvarig utställare. Avtalet ska innehålla personuppgifter på utställaren. Avtalet är endast giltigt när det är undertecknat av båda parter.

Kostnad
Vad det kostar att ställa ut hos oss varierar beroende på hur mycket yta som ni behöver, därför lämnas pris 

Upphängning och nertagning av konst
Hängning och nedtagning av konst sker efter överenskommelse med Solna Konsthall. Utställaren ansvarar själv för att iordningställa utställningen under bestämd dag. Önskemål om eventuell förändring av befintlig lokal sker i samråd med Solna Konsthall. Utställaren ansvarar för återställning av lokalen till sitt ursprungliga skick, detta ska sedan godkännas av Solna Konsthall.
Önskar du hänga upp din konst med krokar och linor finns det möjlighet att kvittera ut dessa från receptionen. Vid förlust debiteras det antal som saknas.
Är du i behov av vikväggar/podier meddelas detta i samband med bokningen. Solna Konsthall har ett fåtal till utlåning. Rådfråga Solna Konsthalls personal om var dessa kan ställas för att ej störa övrig verksamhet som bedrivs i lokalerna.
Alla utställningsföremål ska märkas och listas i en förteckning. Förteckningen ska även innehålla utställarens namn samt vilken eventuell förening man tillhör.

Försäkring
Solna Konsthall ansvarar ej för utställarens ägodelar. Utställaren är själv ansvarig för att teckna lämplig försäkring som täcker eventuell skada/förlust om något skulle inträffa under utställningsperioden.

Bevakning
Det sker ingen ständig övervakning av Konsthallen. Konsthallen är larmad på kvällar/nätter och helger när ingen verksamhet bedrivs i lokalerna.

Försäljning av konst
Vid förfrågningar kring försäljning av konstverk hjälper Solna Konsthall till att förmedla kontaktuppgifterna till utställaren kostnadsfritt.

Tryck
Solna Folkets Hus har ett tryckeri som kan trycka förteckning till utställningen. Konstnären får själv skriva den text man önskar förmedla gällande sig själv och om sina utställningsföremål. En färdig fil med materialet ska vara Solna Folkets Hus tillhanda senast en vecka innan utställningsperioden. Denna mailas till servicegruppen@solnafolketshus.se.
  
Marknadsföring
Konstnären skickar text och bild till Solna Konsthall för framställande av affisch. Materialet ska skickas in en månad före utställningsperioden. Solna Konsthall annonserar om utställningen på kostnadsfria platser. Detta sker i samråd med utställaren. Utställaren har rätt att annonsera på andra platser på egen bekostnad.

Avbokning
Vid avbokning som sker tidigare än 1 månad före utställningsperioden debiteras utställaren en avbokningsavgift på 250 kr. Har utställaren redan betalat sin faktura sker en återbetalning av beloppet bortsett från avbokningsavgiften.
Vid avbokning senare än 1 månad före utställningsperioden sker ingen återbetalning.

Vernissagepaket
Vernissage brukar anordnas den första torsdagen under utställningstiden. Önskar utställaren ha vernissage en tid då Solna Konsthall vanligtvis är stängd tillkommer en personalkostnad. Detta bokas in i samband med att avtalet tecknas.
Till vernissagen erbjuder Solna Konsthall ett paket med cider och tilltugg som ordnas utav personalen. Detta ska förbeställas (minimum 10 st) i samband med bokning av utställning. Pris 25 kr/person. Det är ej tillåtet att ta med egen förtäring till lokalerna.

Fakturering
Betalning av vernissagepaketet sker via förskottsfaktura med 15 dagars betalningsvillkor. Fakturan skickas inom 2 veckor efter att utställningen bokats. Har bokningen skett tätt inpå utställningsperioden skickas fakturan omgående.

Extra aktiviteter kring utställningen
Aktiviteter som kan kopplas till utställningen t.ex. föreläsningar, konstnärliga diskussioner och samtal etc. planeras i samråd med Solna Folkets Hus och marknadsförs gemensamt. Genom undertecknande av denna överenskommelse intygar den ansvarige konstnären att när den bedriver verksamhet i Solna Folkets Hus lokaler arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande värdegrunder som Solna Folkets Hus står för – jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, utställare, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler. 
 
Konstnären är skyldig att innan utställningen öppnar sanningsenligt uppge och visa prov på innehåll och inriktning. Om konstnären bedöms bryta mot någon av de ovanstående har Solna Folkets Hus rätt att ensidigt stänga utställningen med omedelbar verkan.